KA UppdragKontrollansvarig enligt PBL

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.


Följande ingår i uppdraget:

Enligt Plan- och bygglagen, kapitel 10 § 11, ska kontrollansvarigansvarig

Biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan.

Vid rivningsarbeten: biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall.

Se till att kontrollplanen följs.

Bevaka att gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs.

Vid avvikelser informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet

Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.


Övriga konsulttjänster utöver uppdraget som kontrollansvarig kan utföra enligt tilläggsavtal:

Delta i startmöte

Delta i byggmöten.

Bevaka att kvalitets- och miljöledningsplaner för objektet följs.

Bevaka att avvikelserapporter och provningar utförs och dokumenteras.

Vara samordningsansvarig kontrollansvarig enligt PBL

Byggteknisk konsultation i samband med bygg/kontrakt

Bevaka att tidsplaner och betalningsplaner efterföljs samt att projektet genomförs och slutbesiktigas på ett tekniskt och ekonomiskt rätt sätt så att upprättad budget följs.

Tillse att erforderliga myndighetskontakter tas.

Bevaka att andra branschkrav efterlevs av anlitade aktörer.

Delta i besiktningar med leverantörer.

Bevaka att kontroller, förbesiktningar och slutbesiktningar planeras och utförs.

Genomföra besök enligt överenskommelse ovan.

Se till att relationshandlingar upprättas.

Drift- och skötselinstruktioner samt protokoll över provningar och injusteringar samt i förekommande fall samordnad funktionsprovning skall överlämnas.

Bevaka att eventuella besiktningsfel åtgärdas och efterbesiktigas.

Upprätta teknisk beskrivning.

Delta i slutbesiktning (reservation för förhinder)

Bevaka att anvisningarna för Säker Vatten tillämpas.

Bevaka att tätskikt i våtrum utförs enligt Byggkeramikrådets anvisningar tillämpas.