SlutbesiktningSlutbesiktning

När entreprenadarbetena är färdiga och entreprenören har gjort samtliga egenkontroller och provningar görs en slutbesiktning om någon av parterna önskar det. Det sker i princip alltid. Slutbesiktningen är viktig eftersom parterna i sina avtal ofta hänvisar till den i juridiska frågor. Hur besiktningsman utses framgår av 54 § konsumenttjänstlagen.

Vid slutbesiktningen ska besiktningsmannen undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt det som står i entreprenadhandlingarna. Besiktningsmannen ska också bedöma fackmässigheten i det utförda arbetet. Utgångspunkten är i första hand parternas avtal, ritningar och andra underlag. Om det inte finns några detaljerade krav i handlingarna utgår man ifrån fackmässigheten enligt AMA. Dessutom ska utförande som strider mot lagar och myndighetskrav noteras som fel. Besiktningsmannen bör inte ha synpunkter på den estetiska utformningen.

Det är viktigt att alla delar av entreprenaden besiktas. Alltså ska tak, vind, grund och mark alltid besiktas. Om det inte går att besikta någon del, till exempel av klimat- och säkerhetsskäl, ska det noteras i besiktningsutlåtandet. Den eller de delarna besiktas då vid ett senare tillfälle i en kompletterande slutbesiktning. I besiktningsutlåtandet ska besiktningsmannen också notera fel som han eller hon anser att entreprenören är ansvarig för. Besiktningsmannen ska även, i en särskild bilaga, notera om beställaren har påtalat fel som besiktningsmannen inte anser att entreprenören är ansvarig för, eller fel som behandlas i 10–11 §§ konsumenttjänstlagen. De fel som besiktningsmannen noterar i den särskilda bilagan får parterna själva reda ut ansvaret för. Om det finns förhållanden där besiktningsmannen inte kan bedöma fackmässigheten kan frågan överlämnas till utredning. Det ska då noteras i utlåtandet vem som ska göra utredningen och när den ska vara klar.

Vid slutbesiktningen ska protokoll och intyg från egenkontrollerna och provningarna finnas tillgängliga. Besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller inte godkänd, oavsett om det tidigare har gjorts en kontrollbesiktning eller inte. Om besiktningsmannen godkänner entreprenaden lämnas den över till beställaren, som då också tar över ansvaret och bör se till att det finns en fastighetsförsäkring. Om entreprenaden inte godkänns ska man komma överens om en ny slutbesiktning. Den kan eventuellt bokas redan vid besiktningstillfället. Annars meddelar entreprenören när en ny besiktning kan göras, och besiktningsmannen kallar därefter till den. Felbilaga som kan fogas till utlåtande från slutbesiktning där entreprenaden inte godkänts ska inte betraktas som en komplett lista på fel.