Särskild besiktningSärskild besiktning

Efter entreprenadtidens utgång kan det visa sig att en funktion har uteblivit eller att ett fel har återuppstått på grund av att det inte har åtgärdats ordentligt. Då kan någon av parterna begära en särskild besiktning. Felet ska ha funnits vid slutbesiktningstillfället, men inte märkts eller noterats av besiktningsmannen (60 § punkt 2 konsumenttjänstlagen).

Beställaren kan påtala fel till entreprenören inom 6 månader efter slutbesiktningen (reklamation enligt 60 § punkt 3 konsumenttjänstlagen). Om parterna är oense om felen kan en särskild besiktning pröva om det förekommer fel i entreprenaden. I kallelsen till en särskild besiktning ska det anges vad besiktningen avser. Vid besiktningen får parterna föra talan, men det är besiktningsmannen som självständigt fattar beslut i ärendet.

Besiktningsmannen kan behöva fördjupa sig i specifika handlingar eller myndighetskrav för att bedöma om det föreligger fel. Därför kan han eller hon dröja med att redogöra för sitt ställningstagande tills utlåtandet har skickats ut.