EfterbesiktningEfterbesiktning

En efterbesiktning görs för att undersöka om de fel som noterats vid tidigare besiktningar har blivit avhjälpta. I utlåtandet från efterbesiktningen får man inte införa andra fel än de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Undantag kan göras om parterna är överens om detta. Besiktningsmannen måste då göra en notering om att det är parternas överenskommelse.