§ 59-besiktning (tvåårsbesiktning)§ 59-besiktning (tvåårsbesiktning)

Senast två år efter slutbesiktningen kan en så kallad § 59-besiktning göras. Den kallas även ofta för tvåårsbesiktning. En sådan besiktning tar beställaren initiativ till. Det är också beställaren som betalar för besiktningen om man inte har kommit överens om något annat.

Vid § 59-besiktningen undersöker man om det visat sig några fel sedan entreprenaden avslutades. Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på konsumentens sida.

Reklamationstiden enligt KtjL är tio år från godkänd besiktning eller från arbetenas avslutande om ingen slutbesiktning har gjorts. Fel som reklameras inom två år efter slutbesiktningen eller, om ingen slutbesiktning gjorts, två år från att arbetet avslutades är normalt entreprenörens ansvar att åtgärda. De fel som noteras vid § 59-besiktningen reklameras snarast till entreprenören.


Några råd till besiktningsmannen vid § 59-besiktningen:

Var noga med att inte blanda ihop § 59-besiktningen med andra besiktningar som efterbesiktning eller särskild besiktning.

Fel som uppenbarligen fanns och var väl synliga vid slutbesiktningen, och fel som kvarstår från slutbesiktningen, ska du inte ta upp vid § 59-besiktningen.

Om någon part vill kontrollera om fel från tidigare besiktningar finns kvar kan du samtidigt kalla till och göra en efterbesiktning.

Vid § 59-besiktningen ska du ställa frågor till beställaren om funktioner i byggnaden som inte går att se, till exempel värmesystem och andra liknande installationer.

Kontrollera fönster, dörrar och luckor utifrån deras funktion och jämnhet. Gör noggranna kontroller i brunnar och genomföringar i tätskikt.